11.8 C
București
duminică, 26 martie 2023

Burse de studii în străinătate, acordate de Ministerul Educației. În ce constă concursul

Publicat pe


Studenții și cercetătorii sau profesorii universiatri pot beneficia în anul
universitar 2023 – 2024 de 540 de luni de burse în străinătate pentru stagii de
studii universitare de master și de doctorat, stagii postdoctorale și de
cercetare. Acestea se acordă prin concurs pentru stagii cu durata de minimum 2
luni și maximum 10 luni, arată un ordin al Ministerului Educației publicat în
Monitorul Oficial (MO).

Burse pentru studii în străinătate / Foto: Arhivă

Un ordin al Ministerului Educației arată că se vor oferi 540 de ore de
bursă pentru studiile în străinătate. Tipurile de burse în străinătate pentru
care se va organiza concurs în anul 2023 sunt: 340 de luni pentru stagii de
studii universitare de masterat și de doctorat și 200 de luni pentru stagii
postdoctorale și de cercetare. Documentul arată și domeniile de cercetare
preferate de studenți, iar printre acestea se numără: administrarea afacerilor,
drept, cibernetică, gerografie, relații internaționale și studii europene și
marketing. Bursele pot fi acordate pentru stagii de cu durata între 2 și 10
luni.

Potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial (MO), se vor acorda
burse în 40 de țări, iar valoarea lor pornește de la 1200 de euro pe lună și
ajunge până la cel mult 2000 de euro pe lună.

Țările unde pot merge studenții

Potrivit documentului, bursele în valoare de 1200 de euro pe lună se acordă
pentru țările: Bulgaria, India, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia și Ungaria.
Tinerii care doresc să plece în Albania, Cehia, Hong Kong și Mexic vor primi
burse de 1400 de euro pe lună. Suma crește la 1500 de euro pe lună pentru
țările Croația, Egipt, Estonia, Grecia, Italia, Noua Zeelandă și Portugalia.

Tinerii care optează pentru Cipru și Spania primesc 1600 de euro pe lună,
iar pentru Australia, Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Japonia,
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Olanda, bursa ajunge la
valoarea de 1800 de euro pe lună.

Cea mai mare sumă  acordată este de 2000
de euro pe lună și este valabilă pentru țările: Canada, Coreea de Sud, Elveția,
Finlanda, Irlanda, Luxemburg, Singapore, Suedia și SUA.

Bursele se acordă prin concurs, arată documentul publicat în MO: „Art. 2. —
(1) Selecția persoanelor care vor beneficia de burse pentru stagiile prevăzute
la art. 1 se face prin concurs organizat la nivel național de Ministerul
Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, conform calendarului
anual aprobat prin decizie a conducătorului Agenției de Credite și Burse de
Studii. (2) Concursul național constă în depunerea și evaluarea candidaturilor
pe baza baremelor elaborate pe categorii de candidați și aprobate prin decizie
a conducătorului Agenției deCredite și Burse de Studii.

Condiții de participare la concurs

Pentru a participa la concurs, persoanele trebuie să fie cetățenii români,
cu domiciliul stabil în România, din cadrul instituțiilor de învățământ
superior de stat și particular acreditate, din Academia Română și din
institutele de cercetare din subordinea sau din structura acestora. În plus,
ele trebuie să îndeplinească și una dintre următoarele condiții: sunt studenți
în ultimul an la studii universitare de licență; sunt studenți la studii
universitare de masterat; sunt studenți doctoranzi; sunt cadre didactice
titulare din instituțiile de învățământnsuperior de stat și particular
acreditate sau sunt cercetători.

Înscrierea la concursul național se face prin depunerea unui dosar de
candidatură la Registratura Agenției de Credite și Burse de Studii prin poștă,  curier sau online, până la termenul-limită
anunțat. Dosarul de înscriere trebuie să conțină: formular-tip de înscriere la
concurs; copie după cartea de identitate/pașaport și certificatul de căsătorie,
dacă este cazul; curriculum vitae (CV), însoțit de următoarele documente în
copie: foi matricole, situații școlare, diplome — licență, studii aprofundate,
masterat, doctorat — lista de lucrări comunicate/publicate în țară și/sau în
străinătate, alte diplome/premii/ certificate sau atestări ale participării la
manifestări științifice/ artistice/sportive; adeverință care atestă calitatea
candidatului; acceptul instituțiilor de învățământ superior/institutelor de
cercetare din străinătate; proiect de studiu/cercetare/creație artistică ce
justifică, în 5—10 pagini, activitatea pe durata stagiului de bursă — va fi
realizat avându-se în vedere o terminologie adecvată domeniului pentru care se
solicită bursa, o exprimare coerentă și logică a ideilor și va fi structurat
după cum urmează: motivație, justificare; obiective clare, precise; fezabilitate;
activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor; mod de valorificare a
rezultatelor obținute în timpul stagiului; bibliografie selectivă —; adeverința
medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea
stagiului în străinătate și dovada achitării taxei de procesare a dosarului de
candidatură. „Documentele redactate într-o limbă străină sunt însoțite de
traducerea autorizată în limba română”, conform documentului citat.

Etapele concursului

Concursul pentru acordarea burselor în străinătate constă în două etape: verificarea
administrativă a dosarelor și evaluarea candidaturilor. Cea de-a doua etapă presupune:
evaluarea academică a dosarelor, pe baza baremelor de evaluare; susținerea
interviului fizic sau online, candidatul fiind obligat să își asigure
prezența/funcționarea mijloacelor tehnice pe toată durata interviului; în
eventualitatea în care interviul nu se poate susține fizic/online din diverse
motive, responsabilitatea este în exclusivitate a candidatului; selecția
și nominalizarea candidaților realizate de Consiliul Agenției de Credite și
Burse de Studii, pe baza punctajelor obținute.

Interviul se va organiza la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii
sau online și este realizat de doi evaluatori — cadre didactice titulare în
învățământul superior, specialiști în domeniul pentru care se solicită bursa.

Rezultatul evaluării candidaturii constă în media ponderată a punctajului
obținut la evaluarea academică a dosarului de concurs, cu ponderea de 70%, și a
punctajului obținut de candidat la interviu, cu ponderea de 30%. Punctajul
maxim stabilit este de 100 de puncte, iar cel minim de 70 de puncte. Consiliul
Agenției de Credite și Burse de Studii realizează selecția și nominalizarea
bursierilor, în ordinea punctajelor obținute, putând include pe liste și
categoria de rezerve.

Documentul precizează că Agenția de Credite și Burse de Studii colaborează
cu cadre didactice titulare, cu titlul științific de doctor, din instituțiile
de învățământ superior de stat și particular acreditate din România pentru a
corecta și evalua lucrările. De asemenea, aceasta elaborează și aprobă prin
decizie baremele de evaluare, pe categorii de candidați: studenți, licențiați
fără doctorat și licențiați cu titlul de doctor.

Cum și unde se pot face contestații

Comunicarea rezultatelor se face prin afișare la sediul Agenției de Credite
și Burse de Studii și prin publicare pe site-ul www.roburse.ro. Candidații nesatisfăcuți de rezultate pot
depune contestații doar la evaluarea academică a dosarelor personale de
candidatură. Rezultatele interviului, asumate prin semnătură de către
candidați, nu se contestă.

Contestațiile rezultatelor evaluării academice se pot depune la
Registratura de la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii, cu confirmare
de primire din partea Agenției de Credite și Burse de Studii, în termen de 3
zile lucrătoare de la afișare, sau online, la adresa de e-mail indicată în
comunicatul de lansare a concursului. Contestațiile se soluționează conform
calendarului de doi evaluatori, alții decât cei de la evaluarea inițială. În
cazul în care rezultatul obținut în urma contestației diferă față de rezultatul
evaluării inițiale, punctajul final rămâne cel stabilit ca urmare a
soluționării contestației. Candidații nominalizați devin beneficiari ai
burselor și primesc finanțare numai după emiterea de către Ministrul Educației
a ordinului nominal.

În vederea emiterii ordinului, candidații nominalizați vor depune la sediul
Agenției de Credite și Burse de Studii următoarele documente: cererea de
plecare în străinătate; documentele de accept de la universitatea/instituțiile
din străinătate, din care să reiasă data începerii și durata stagiului; dovada
obținerii vizei de intrare, dacă este cazul; contractul încheiat între
candidatul acceptat și Agenția de Credite și Burse de Studii, în 2 exemplare
originale.

Decontarea cheltuielilor

Documentul precizează că bursele sunt acordate în euro, în tranșe, la două
luni, în conturile internaționale ale beneficiarilor, de Ministerul Educației,
prin Agenția de Credite și Burse de Studii.

Cheltuielile de transport internațional din România până la locul de stagiu
și retur, o singură dată într-un an universitar, sunt suportate în lei de
Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii. Orice
modificare privind biletele de transport internațional achiziționate de Agenția
de Credite și Burse de Studii va fi suportată de către bursier din fonduri
proprii.

Cheltuielile pentru obținerea vizei de intrare în țara respectivă și,
eventual, de tranzit ori de ieșire sunt suportate de către bursier, care va
face personal demersurile necesare în acest sens. În termen de 30 de zile de la
terminarea stagiului de bursă aprobat, bursierul are obligația de a transmite
documentele necesare pentru decontarea sumelor primite în lei și în valută. În
cazuri temeinic justificate, bursierul poate solicita în scris aprobarea
amânării decontului.

Documentele necesare pentru decont sunt: documentul eliberat de
instituția-gazdă din străinătate, în traducere autorizată în limba română, din
care rezultă perioada efectivă a stagiului și care atestă finalizarea acestuia;
raportul bursierului privind activitatea sa științifică din perioada stagiului
în străinătate; orice document elaborat în perioada stagiului în care să fie
menționat expres sprijinul Ministerului Educației, prin Agenția de Credite și
Burse de Studii; biletele de tren/autobuz sau tichetele de îmbarcare, în
original; neprezentarea acestora la decont atrage suportarea de către bursier a
contravalorii sumelor aferente achiziționării acestora și a penalităților
aplicate în conformitate cu legislația în vigoare. În cazuri excepționale, când
achiziționarea biletelor de transport internațional se face de către bursier,
Agenția de Credite și Burse de Studii decontează contravaloarea acestora în
baza documentelor privind plata lor, în limita bugetului aprobat.Sursa: adevarul.ro

- Reclama -

Mai multe stiri

Ultimele Stiri